Monday, October 31, 2016

CABARAN ICT DALAM PEMBENTUKAN PEMBANGUNAN INSAN

CABARAN ICT DALAM PEMBENTUKAN PEMBANGUNAN INSAN

RYUSDA BAKRI (MISDEV15.1)
PUSAT KAJIAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA


PENGENALAN

Kejayaan manusia merentasi dunia tanpa sempadan dan mencetus era globalisasi telah berjaya membawa pelbagai gaya hidup yang berorientasikan teknologi dan kemajuan maklumat. Namun kepesatan dalam mengejar arus dunia globalisasi telah memberi dampak yang negatif kepada seluruh kehidupan masyarakat terutamanya golongan remaja iaaitu cabaran terhadap nilai, budaya, pemikiran dan corak kehidupan yang beralaskan adat, tatasusila ketimuran dan penghayatan agama. Setiap hari kita disajikan dengan pelbagai hasil ciptaan baru dari inovasi teknologi sehingga berjaya menghapuskan batasan sempadan sesebuah negara dalam era kemajuan sains dan teknologi. Malahan ia juga berjaya membentuk pemikiran baru, ideologi, budaya dan berbagai elemen luar yang memasuki negara tanpa sebarang sekatan atau kawalan.

Selain itu, dikatakan bahawa salah satu daripada kecenderungan manusia di awal abad kedua puluh satu ialah ledakan maklumat. Maklumat atau pengaruh ICT yang begitu berharga membawa kepada penentu dan penggerak masa depan sehingga membawa kesan kepada pegangan dan penghayatan nilai-nilai murni agama serta pembangunan insan dalam masyarakat, malahan perubahan dalam paradigm tauhid, syariah dan akhlak mulia sehingga mengikis nilai-nilai keinsanan (Mohamed Imran Mohamed Ariff, Mohd Yadman Sarwan & Mohamad Zaki Zainul, 2005).

Sehubungan itu, penggunaan cyberworl  atau istilah lain ialah dunia siber yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang penulis sains fiskyen William Gibson dalam bukunya yang bertajuk Neuromancer tahun 1984. Beliau memberi istilah dunia siber dengan suatu istilah tekno dan menggugat perasaan tetapi dasarnya tidak bermakna, yang berfungsi sebagai kata laluan untuk semua idea sibernatiknya. Oleh itu, penggunaan istilah ini menjadi suatu yang biasa diperkatakan dan digunakan secara meluas dengan sesuatu yang berkaitan seperti komputer, teknologi maklumat, internet dan pelbagai budaya internet. Secara umumnya, ia merujuk kepada dunia atas talian dengan hanya menggunakan satu jari manusia berjaya mencapai pelbagai perkara diluar batasan akal dan kemampuan manusia (Mohd Dahlan A. Malek, 2003).

Perkembangan arus semasa kini jika dilihat dari sudut negatif terdapat pelbagai cabaran yang terpaksa ditempuh oleh golongan remaja khususnya seperti gejala sosial dalam penggunaan siber kerana kebanyakan golongan remaja kini menjadikan dunia siber untuk menjalinkan sebarang hubungan sosial seperti menerusi laman web Facebook, Twitter, Wechat, WhatAps, Beetalk dan lain-lain yang menawarkan pelbagai tawaran serta perkhidmatan yang menarik bagi menarik golongan remaja untuk terlibat. Walaubagaimanapun, secara akademiknya, tidak dinafikan laman web sosial juga menawarkan pelbagai kebaikan buat seluruh kehidupan manusia dalam menjalinkan perhubungan, perbincangan isu-isu semasa terkini  dan memudahkan dalam setiap urusan, namun jika dibiarkan tanpa kawan akan membawa kesan yang negatif lebih banyak dari kebaikan. Hal ini dapat dilihat laman-laman web ini juga menjadi tumpuan para penjenayah untuk memerangkap remaja seperti keperluan dan maklumat peribadi atau gambar-gambar peribadi akan jatuh ke tangan pihak yang tidak dikenali dan sekaligus akan terlibat dalam dunia pornografi, pelacuran, seks bebas, penculikan dan pemerdagangan manusia (Hasnah Ghani, 1995).

Sememangnya, tidak dapat dinafikan bahawa laman web sosial sebegini mempunyai banyak kebaikan dan kelebihan seperti dapat berhubung serta membincangkan isu-isu terkini melalui ruangan siber, namun begitu juga keburukannya kerana penggunaannya adalah tanpa kawalan. Menurut karya Mohammad Kamil Abd Majid & Rahimin Affandi Abd Rahim, 2009),  laman-laman web sebegini juga menjadi tumpuan para penjenayah yang mahu menjadi remaja sebagai mangsa mereka. Terdapat juga para remaja mungkin tidak menyedari keperluan untuk menjaga maklumat peribadi mereka, ataupun gambar-gambar peribadi mereka daripada jatuh ke tangan pihak yang tidak dikenali dan sekaligus menjadi mangsa penjenayah-penjenayah dunia siber seperti terlibat dalam dunia pornografi, pelacuran, seks bebas, penculikan dan pemerdagangan manusia. Antara cabaran-cabaran yang terdapat dalam dunia siber antaranya :
a)            Kesahihan maklumat
Maklumat yang tepat dan benar kesahihannya adalah penting bagi menjamin tidak berlaku penyelewengan dan kepalsuan fakta. Terutama sekali dalam soal ilmu keagamaan yang perlu dipastikan kebenarannya. Pihak yang tidak bertanggungjawab sentiasa mencari jalan bagi menyeleweng dan melakukan dusta bagi tujuan menyesatkan orang lain. Hal ini memberi cabaran terhadap proses tradisonal dalam mendapatkan maklumat yang sahih. Misalnya dengan hanya merujuk kepada bahan dari internet seperti al-Quran kemungkinan berlaku kesalahan fakta seperti ayat dari versi Israeliyat. Oleh itu seseorang perlu merujuk kepada sumber asal bagi mengesahkan maklumat dan mengelakkan kekeliruan. Kesan yang nyata dari amalan ini ialah ramai pencari maklumat mudah mempercayai bahan yang diperolehi dari internet. Rujukan maklumat semata-mata kepada internet tanpa pengesahan akan menimbulkan masalah tentang kebenaran fakta sesuatu maklumat.

b)            Melayari web negatif
Minat dan kesukaan remaja dalam mengakses laman-laman web yang tidak bermoral memberi kesan negatif kepada perkembangan minda dan fizikal mereka kerana akan membawa kepada suatu ketagihan dan mencetuskan kepada penzinaan sehingga mengakibatkan lahirnya anak luar nikah dan hubungan sebelum perkahwinan yang sah.
c)            Penyebaran fitnah dan gossip
Kemudahan melalui ICT sering disalahgunakan untuk kepentingan peribadi. Gejala utama yang selalu dikaitkan dengan teknologi ICT ialah penyebaran fitnah dan gossip oleh satu pihak bagi tujuan memburukkan, memalukan atau menjatuhkan pihak lain. Fitnah disebar menggunakan laman web internet, sms, mms dan media lain terutama di musim pilihanraya. Hal ini mencabar etika dan tatasusila hidup bermasyarakat dan bernegara.

Sehubungan itu, dalam Islam telah meletakan batas dan peraturan dalam setiap perkara. Masyarakat yang beretika ialah masyarakat yang mempertahankan tanggungjawab moral dan sosial, membentuk individu sebagai anggota masyarakat yang komited terhadap peraturan dan lunas-lunas yang berhemah. Islam sebagai contoh telah menyediakan asas etika dan akhlak dalam pembembentukan pembangunan insan  yang luhur untuk diamalkan oleh semua peringkat manusia di zaman siber ini. Asas sifat seperti Siddiq, Amanah, Tabligh dan Fataonah wajar dipraktiskan dalam seluruh generasi ICT. Sikap Siddiq yang bermaksud “benar” amat besar perananya dalam hidup manusia. Permasalahan kerakusan “manusia pornografi” akan dapat diatasi jika manusia seluruhnya sentiasa memastikan setiap tindakan mereka sentiasa benar. Hal ini hanya dapat dipastikan jika manusia itu punyai iman dan pekerti yang luhur. Amanah sebagai standard umum perbuatan manusia akan melahirkan generasi yang “success” dalam segenap lapangan. Penyebar maklumat yang amanah akan sentiasa memastikan bahan yang disebar adalah betul dan tepat dan akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Didikan terhadap perbuatan amanah ini mestilah dilakukan sejak manusia itu diperingkat “rebung”. Sifat Tabligh pula akan memastikan amalan menyuruh manusia berbuat kebaikan dan melarang manusia berbuat kejahatan akan berterusan. Setiap individu yang terlibat secara landsung ataupun tidak secara lansung dalam dunia Internet dan maklumat sewajarnya faham akan maksud “tabligh”. Manakala sifat atau standard Fatonah juga sewajarnya disebarluaskan dikalangan umat ICT. Fatonah yang bermaksud bijaksana akan mendorong manusia sentiasa berhati-hati dalam menyebarkan sesuatu di dalam Internet. Jika sifat ini berjaya ditanam dalam jiwa manusia seluruhnya maka standard etika yang cemerlang akan berjaya diaplikasikan dalam masyarakat dunia. Hal ini kerana, “the character of the Muslim community is not determined by the rituals alone”. Muslim mesti mengetahui bagaimana untuk memperbetulkan segala serangan dan dakyah yang dilontar terhadap mereka.

PENUTUP
Malaysia sebagai sebuah negara yang aman dan makmur perlu melengkapkan masyarakatnya dengan  panduan etika bagi melayari alam siber yang penuh dengan cabaran dan dugaan. Islam sebagai agama yang membawa rahmat hendaklah dijadikan rujukan utama di dalam penggubalan adab dan etika kepenggunaan internet, sesuai dengan ciri Islam itu sendiri yang membawa perubahan menyeluruh samada dari sudut sosial, ekonomi dan sebagainya. Islam mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin agar yang satu menghormati yang lainnya, yang seorang menjaga kemuliaan diri dan kawannya, keharuman namanya, kebagusannya dengan hati yang seikhlas-ikhlasnya. Oleh itu, harapan besar negara dengan adanya ketelusan dan ketulusan dalam zaman siber ini maka masyarakat akan lebih beruntung dan sejahtera iaitu iada lagi unsur yang yang boleh merosak dan menghancurkan keutuhan masyarakat disebar melalui jaringan maya yang akan diakses oleh manusia sejagat. Pengaruh ICT dalam tahap kemodenan dan kehidupan masa kini tidak dapat dielakkan dan mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan khususnya generasi muda. Ianya telah menjadi sebahagian daripada kehidupan moden kini yang akan terus meningkat penggunaan dan pengaruhnya dari masa ke semasa. Penggunaan dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat Malaysia kini sudah tidak dapat dipisahkan dengan ICT dalam banyak aspek kehidupan. Bagi mengelak atau mengurangkan kesan negatif dan menghancurkan nilai-nilai positif agama dan budaya masyarakat kita serta menjamin survival nilai-nilai positif masyarakat, semua pihak dan dari berbagai peringkat mestilah memainkan peranan dalam  mengukuhkan nilai agama, moral dan etika masyarakat kita, khususnya bagi generasi muda bagi mengelak daripada kesan negatif yang akan semakin parah. Kesan negatif sukar dihapuskan sepenuhnya, tetapi apa yang mungkin dapat dilakukan adalah tingkatkan kesan positif dan kurang kan kesan yang negatif. Dasar-dasar kerajaan berkaitan dengan pendidikan dan budaya mestilah juga meletakkan isu salah guna dan kesan negatif ICT ini sebagai suatu yang penting bagi pemodenan dan pembangunan negara bangsa Malaysia. 

RUJUKAN
Hasnah Ghani (1995). Jenayah remaja permasalahan dan penyelesaian. Shah Alam:Hizbi.

Mohamed Imran Mohamed Ariff, Mohd Yadman Sarwan, Mohamad Zaki Zainul (2005). Cabaran dan impak ICT suatu pendekatan dalam ISlam. Prosiding Seminar Kebangsaan E-Komuniti. Perak: Universiti Teknologi Mara.

Mohd Dahlan A. Malek , Ida Shafinaz Mohamed Kamil (2003), Jenayah dan masalah sosial di kalangan remaja. Tesis. Universiti Malaysia Sabah.


Mohamad Kamil Abd Majid, Rahimin Affandi Abd Rahim (2009). Perubahan sosial dan impaknya terhadap pembentukan modal insan menurut ibn Khaldun. Jurnal Hadhari. Bil 1(2009) 45-76. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia.

No comments:

Post a Comment